Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติ...รู้จริง ดูแลได้

ภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติ...รู้จริง ดูแลได้
คนที่มักมีปัญหาในเรื่องของการย่อยอาหาร หรือการดูดซึมอาหารนั้นมักเรียกได้ว่ามีภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปรกติ ปัญหาเหล่านี้สามารถนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหารได้ ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจมีอาการท้องเสีย, ท้องอืด, ปวดท้อง, อาการกรดไหลย้อน และอาเจียน  ส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลง เจริญเติบโตช้า  เนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่บริโภคได้อย่างเต็มที่

การย่อยอาหาร คือกระบวนการที่ร่างกายทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง จนอยู่ในรูปของสารอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ โดยสารอาหารนั้นจะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้เข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานสร้างเนื้อเยื่อ สารสำคัญต่างๆสำหรับระบบภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโต และทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ถ้าหากระบบย่อยอาหารบกพร่อง ร่างกายจะไม่สามารถย่อยและดูดซึมอาหารได้อย่างปกติ ซึ่งมักมีอาการท้องเสีย, ปวดท้อง, เป็นตะคริวและท้องอืด ในระยะยาว ยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้

การดูดซึมอาหารที่ผิดปกติมักจะเกิดขึ้นควบคู่กับการย่อยอาหารที่ผิดปกติ แต่บางรายอาจมีปัญหาเฉพาะการดูดซึมอย่างเดียวได้ เช่น กรณีที่ลำไส้ติดเชื้อจากการผ่าตัดหรือมีเชื้อโรคแปลกปลอมในระบบดูดซึมอาหาร ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เต็มที่จากอาหารที่รับประทานเข้าไป ผลที่ตามมาก็คือภาวะการขาดสารอาหารนั่นเอง สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมอาหาร หรือการย่อยอาหารนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีความจำเป็นในการช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม และอยู่ในรูปแบบที่ย่อยง่าย เพื่อให้ลำไส้ดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สามารถรับประทานได้ในรูปของของเหลว หรือให้ผ่านทางสายยางก็ได้ โดยอาจใช้เป็นแหล่งสารอาหารหลักหรือให้เป็นอาหารเสริม ขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ประวัติการรักษา และภาวะความเพียงพอของสารอาหารในผู้ป่วยแต่ละราย