Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ที่ว่าง... สำคัญไฉน

ที่ว่าง... สำคัญไฉน
คนรักหรือสามีภรรยาที่คบกันหรืออยู่ด้วยกันมานานพอสมควรบางคู่ มักจะมีปัญหามองข้ามความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายอยู่เสมอ เพราะต่างก็คิดว่าเมื่อเป็นคนรักหรือสามีภรรยากันแล้ว ย่อมไม่มีความลับใดๆ ต่อกัน นี่เป็นความคิดที่ผิดและอาจบั่นทอนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันลงได้เลยทีเดียว

การเคารพความเป็นส่วนตัวระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการที่ฝ่ายหนึ่งเจ้ากี้เจ้าการต้องการรู้เรื่องของอีกฝ่ายไปเสียทุกเรื่อง มักจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจได้ เช่น การไปรื้อค้นข้าวของที่เป็นสมบัติส่วนตัว อย่างสมุดบันทึกหรือจดหมาย การเช็คโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

การเว้น “ที่ว่าง” ระหว่างกันเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวบ้าง จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนรักหรือสามีภรรยา แต่ก็อาจจะมีข้อตกลงร่วมกันเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในการเว้นระยะห่างตรงนี้ร่วมด้วย ได้แก่
  • ไม่โกหก เป็นข้อตกลงข้อแรกที่จะทำให้เกิดความสบายใจระหว่างกัน
  • ให้เกียรติกัน ด้วยคำพูดและการกระทำ เป็นการบ่งบอกถึงความรักที่มีให้กัน
  • มีเหตุผล บ่อยครั้งการไม่มีเหตุผลทำให้เกิดการระแวง และนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งตามมา
  • เชื่อใจกัน ทำให้ความรักที่มีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เมื่อมั่นใจในตัวคนรักก็ทำให้มีความสุขมากขึ้น
  • ไม่เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ ด้วยการยอมรับเหตุผลของอีกฝ่าย จะทำให้คนรักเป็นคู่คิดหรือคู่ชีวิตที่ดี ช่วยแก้ปัญหาและมีความเข้าใจกันมากขึ้น
  • มีเวลาให้กัน พูดคุยกัน หรือแสดงออกซึ่งความรักต่อกันอย่างสม่ำเสมอ ก็จะยิ่งทำให้ความรักราบรื่น
การเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องละเลยการเอาใจใส่ดูแลกัน แต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความเชื่อใจกัน ซึ่งนั่นจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดียิ่งคงอยู่ยาวนานยิ่งขึ้น