Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ความจริงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ความจริงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก ทุกวันนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานราว 200 ล้านคนทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2528 ที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพียง 35 ล้านคน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organisation) คาดการณ์แล้วว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะพุ่งขึ้นสูงถึง 370 ล้านคนทั่วโลกในเวลาไม่กี่ปี

โรคเบาหวานคือโรคที่ร่างกายไม่สามารถผลิตหรือนำอินซูลินมาใช้ได้อย่างปกติ อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่เสมือนเป็นตัว “ปลดล็อก” ให้กับเซลล์ในร่างกาย เพื่อให้นำกลูโคสเข้าไปใช้เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับกลูโคสในเลือดสูงเนื่องจากมีความผิดปกติของอินซูลิน แม้ว่าสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เรื่องของพันธุกรรมสภาวะแวดล้อม และการพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อย่างภาวะโรคอ้วนและขาดการออกกำลังกายก็ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญต่อโรคนี้

โรคเบาหวานแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 (insulin dependent diabetes) เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 10% จะเป็นโรคเบาหวานประเภทนี้
  • ประเภทที่ 2 (non-insulin dependent diabetes) เกิดจากการที่ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (ร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้เต็มที่) บวกกับภาวะที่ผลิตอินซูลินไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 90% จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2
  • เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เท่านั้น
อาการที่ใกล้เคียงกับโรคนี้ก็คือ ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (IGT) ซึ่งเป็นภาวะที่ระดับกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงระดับที่วินิจฉัยว่าจะเป็นเบาหวาน คนที่มีภาวะ IGT นี้นับว่ามีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้สูงในอนาคต

ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา โรคเบาหวานสามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนอื่นๆที่รุนแรงได้ แต่ถ้าหากมีการดูแลควบคุมอาการของโรคอย่างดี ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็สามารถมีชีวิตที่เป็นปกติได้ หัวใจในการควบคุมโรคเบาหวานคือการรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติ ควบคู่กับการควบคุมระดับไขมันในเลือด และคอยตรวจดูค่าความดันโลหิตเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อน ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักได้รับคำแนะนำให้ดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพอย่างจริงจัง ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ พยายามไม่เครียด และไม่สูบบุหรี่