Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารตามวัยสำหรับทารก

ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารตามวัยสำหรับทารก
การเลือกอาหารที่เหมาะสม ควรใช้อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งในช่องแช่แข็ง อย่าใช้อาหารกระป๋องหรืออาหารที่ถนอมอาหารโดยใช้เกลือ เพราะจะทำให้ทารกได้รับเกลือมากเกินไป

การเตรียมผักและผลไม้
  • ล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาด
  • หากใช้ผัก ผลไม้แช่แข็ง ควรรอให้น้ำแข็งละลายก่อน
  • แกะเปลือก เมล็ด แกน หรือก้านแข็งออกให้หมด
  • ทำให้สุกโดยวิธีต้มหรือนึ่ง
  • ควรใช้น้ำจากการต้มหรือนึ่งเป็นตัวผสมในการบด เพื่อช่วยรักษาสารอาหารไว้
การเตรียมเนื้อสัตว์
  • เนื้อปลา ให้เอาหนัง หรือเกล็ด หรือก้างออกให้หมด
  • สับเนื้อสัตว์ให้ละเอียด หรือบดจนได้ลักษณะตามต้องการ
  • ทำให้สุกโดยวิธีต้ม ตุ๋น นึ่ง อบ หรือทอด
วิธีจัดเก็บอาหารที่เตรียมเสร็จแล้ว
  • เก็บใส่ภาชนะปิดสนิท แล้วเก็บในตู้เย็น รับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
  • ถ้าจะเก็บนานกว่านั้น อาจแบ่งในปริมาณที่เพียงพอสำหรับ 1 มื้อ ใส่ในกล่องพลาสติกถนอมอาหาร เก็บในช่องแช่แข็งในตู้เย็น นำมาใช้ทีละกล่องโดยอุ่นก่อนรับประทาน และไม่ควรเก็บนานเกิน 1 สัปดาห์
ที่มา อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ และคณะ, คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552.