Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘เนสท์เล่’ จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557” ส่งเสริมเยาวชนสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ

Back to Press releases
กรุงเทพฯ,
วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557

.
  • แต่งตั้ง "เยาวชนอนุรักษ์น้ำ รุ่นที่ 2 (The Kids Hero #2)" เพื่อส่งต่อความรู้ในการอนุรักษ์น้ำจากรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มต้นจากตนเอง ส่งต่อไปยังครอบครัว โรงเรียน และสังคม
  • เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ "4 ภารกิจผจญภัยอนุรักษ์น้ำ": 'การเดินทางของสายน้ำ' 'มหัศจรรย์น้ำในร่างกาย' 'เรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล' และ 'Nestlé I am doing it - สร้างงานศิลป์ คิด(ส์)รีไซเคิล'

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารคุณภาพชั้นนำของไทย จัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557"(World Water Day 2014)" ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของน้ำและรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมแต่งตั้ง "เยาวชนอนุรักษ์น้ำ รุ่นที่ 2 (The Kids Hero #2)" เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์น้ำสู่สังคมต่อไป โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคุณอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก

วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557
บรรยากาศ "กิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก 2557" โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

คุณนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "น้ำ คือ ทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่นำน้ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยเป็นน้ำที่มาจากแหล่งน้ำจืดและปัจจุบันมีอยู่เพียงร้อยละ 2.5 บนโลกเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อันนำมาซึ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน"

คุณอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า "เนสท์เล่ในฐานะผู้ผลิตน้ำดื่มคุณภาพเพื่อคนไทย เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่เนสท์เล่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรม 'วันอนุรักษ์น้ำโลก ปี 2557 (World Water Day 2014)' ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 พร้อมกับเนสท์เล่ในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำและร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยเริ่มจากเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แต่งตั้งเป็น 'เยาวชนอนุรักษ์น้ำ รุ่นที่ 2 (The Kids Hero #2)' เพื่อรับหน้าที่ในการส่งต่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังสังคมต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน"

กิจกรรม "4 ภารกิจผจญภัยอนุรักษ์น้ำ" ประกอบด้วย

  1. การเดินทางของสายน้ำ: เรียนรู้แต่ละวัฏจักรของน้ำว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และความสำคัญของน้ำต่อ การดำรงชีวิต พร้อมสอดแทรกแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำ
  2. มหัศจรรย์น้ำในร่างกาย: เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในร่างกาย และอวัยวะส่วนต่างๆ ผ่านรูปแบบเกมตอบคำถาม (Quiz Game)
  3. เรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล: เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล และกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก โดยเด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขวดน้ำทุกขั้นตอน
  4. Nestlé I am doing it - สร้างงานศิลป์ คิด(ส์)รีไซเคิล: เด็กๆ จะได้ช่วยกันใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและการรีไซเคิล ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "Nestlé I am doing it - สร้างงานศิลป์ คิด(ส์)รีไซเคิล"


บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า "กิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลกมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมาก เพราะถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องน้ำและการรีไซเคิล ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขวดน้ำพลาสติก สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านได้ และช่วยให้เห็นคุณค่าของการรักษาแหล่งน้ำในชุมชน"

วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557
บรรยากาศ "กิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก 2557" โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

คุณสุวรรณา แสงสมมาศ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า "ขอขอบคุณเนสท์เล่ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำ มากยิ่งขึ้น และยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเพื่อนๆ ในการวาดภาพสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติกอีกด้วย"

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ปทุมมารศรี (น้องอะตอม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่พระฟาติมา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า "รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลกในครั้งนี้ ซึ่งผมได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ เช่น วัฏจักรของน้ำ น้ำในร่างกาย และการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก วิธีหนึ่งที่ผมจะช่วยที่บ้านอนุรักษ์น้ำได้ เช่น นำน้ำที่เหลือจากการซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้"

เด็กหญิงบุษบง ยุทธวิธี (น้องผักบุ้ง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า "หนูอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมในการอนุรักษ์น้ำ โดยหนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดน้ำที่บ้าน เช่น ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ และวันนี้กลุ่มของหนูช่วยกันวาดภาพสิ่งประดิษฐ์เป็นแพลอยน้ำที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล นำไปช่วยเหลือคนช่วงน้ำท่วมได้ค่ะ"

วันอนุรักษ์น้ำโลก 2557

"ทั้งนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านประสบการณ์จริง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและจุดประกายความคิดในการอนุรักษ์น้ำและหวงแหนแหล่งน้ำ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ใน '4 ภารกิจ ผจญภัยอนุรักษ์น้ำ' ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์น้ำอย่างถูกต้อง และได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม" คุณอาณัติ กล่าวสรุป


องค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำและการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในอนาคต จึงประกาศให้ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)" เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักและตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำอย่างจริงจัง


"Nestlé…Good Food Good Life"