Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ ซีรีแล็คแจกโชคใหญ่

Back to Press releases
กันยายน 03, 2016

กติกาการร่วมรายการ

ผู้บริโภคเนสท์เล่ ซีรีแล็ค ตัดและส่งชิ้นส่วนด้านหน้ากล่องเนสท์เล่ ซีรีแล็คสูตรเพิ่มธาตุเหล็ก รสใดและขนาดใดก็ได้ ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160   ลุ้นของรางวัล จี้ทองคำแท้ หมีโบ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 5,875 บาท จำนวน 147 รางวัล และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ คลับ ทเวลฟ์ 2016  มูลค่ารางวัลละ 48,500 บาท  จำนวน 3 รางวัล

เงื่อนไขรายการ

 • จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง  โดยบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีโดยจับฉลาก ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • ครั้งที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 • ครั้งที่ 3 จับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 • โดยประกาศรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/NestleBabyThailand  และ www.nestle.co.th และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 • ราคาทองเป็นราคา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
 • ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นฉลากแบบใหม่ หากเป็นฉลากแบบเก่า หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือแก้ไขอื่นๆซึ่งได้มามิชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องมีเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
 • รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปีถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 • พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทยและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการโดยยึดวันที่ประทับของไปรษณีย์
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข หรือรางวัล ต่างๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


Article Type