Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘เนสท์เล่’ นำชม “คาราวานเปิดรับความสุขกาย สุขใจ” และ “อบรมสร้างอาชีพ”

Back to Press releases

‘เนสท์เล่’ นำชม “คาราวานเปิดรับความสุขกาย สุขใจ” และ “อบรมสร้างอาชีพ” ณ จังหวัดกระบี่ สองกิจกรรมคุณภาพภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

 • ตั้งเป้าปี 2555 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี ให้ความรู้ด้านโภชนาการ มุ่งสร้างอาชีพ” เข้าถึง คนไทยกว่า 325,000 คน ใน 130 อำเภอทั่วประเทศ
 • คาราวาน “เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่” ให้ความรู้ด้านโภชนาการครบวงจร ส่งเสริมการมีสุขภาพดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 • กิจกรรม “อบรมสร้างอาชีพ” สานฝันผู้ที่ต้องการผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการ ปัจจุบันอบรมแล้ว เกือบ 5,000 คน
Corporate Roadshow 2012กรุงเทพ (17 ก.พ. 55) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมคาราวาน “เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่” และกิจกรรมอบรมสร้างอาชีพ “เนสกาแฟ นักชงมืออาชีพ” ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สองกิจกรรมสำคัญภายใต้แนวคิด การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value หรือ CSV) เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการครบวงจร ส่งเสริมให้มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากคนในชุมชนอ่าวลึกกว่า 2,900 คน ตั้งเป้าภายในปี 2555 สามารถจัดกิจกรรมเข้าถึงครอบครัวไทยใน 130 อำเภอทั่วประเทศ หรือมากกว่า 325,000 คน ภายใต้งบสนับสนุนกว่า 40 ล้านบาท

 

คาราวาน ‘เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่’ เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ภายใต้แนวคิด การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเนสท์เล่ โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านโภชนาการ การพัฒนาชุมชน และการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

คุณกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ มุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน สุขภาพที่ดีนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ในการเลือกสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เราจึงจัดกิจกรรมคาราวาน ‘เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่’ ขึ้น ใน 130 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้รับข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพ และโภชนาการที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมที่มอบทั้งความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน”

กิจกรรมคาราวานเปิดรับความสุขฯ นี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2552 จวบจนปัจจุบันครอบคลุมผู้บริโภคทั่วประเทศแล้วกว่า 900,000 คน ในกว่า 200 อำเภอ โดยปีนี้ตั้งเป้าเข้าถึงชุมชนใน 130 อำเภอ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 30 อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 อำเภอ ภาคกลาง 25 อำเภอ และภาคใต้ 30 อำเภอ

Corporate Roadshow 2012

จากการสำรวจพบว่า คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคส่วน โดยร้อยละ 35 ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์อ้วน และร้อยละ 51 มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม อาทิ นิยมอาหารหวานจัด โดยบริโภคน้ำตาลถึง 27 ช้อนชาต่อคน ใน 1 วัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ถึง 4.5 เท่า รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 90 ในประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มักจะรับประทานอาหารผัดและทอดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง นิยมอาหารเค็มจัด เติมน้ำปลาในอาหาร ครั้งละประมาณ 3 ช้อนกินข้าว ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ถึง 1.8 เท่า (มาตรฐานโภชนาการกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 2 ช้อนกินข้าว) บริโภคผักและผลไม้น้อยกว่า 300 กรัมต่อวัน ต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ คือ 400-600 กรัมต่อวัน สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และพบว่ามีเพียงร้อยละ 36 ที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ (ที่มา สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2552, สำนักโภชนาการ 2552, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554, ร่างแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559)

คุณกนกทิพย์กล่าวสรุปว่า “เนสท์เล่ตระหนักถึงปัญหาภาวะโภชนาการขาดและเกิน จึงมุ่งมั่นในการดำเนิน-กิจกรรม ‘คาราวานเปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่’ และได้คัดสรรกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกคนในครัวเรือน”

คาราวาน “เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่” ประกอบไปด้วย 11 โซน ดังนี้

 1. โซนตรวจสุขภาพ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องในชุมชน อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมสอนวิธีการอ่านฉลากโภชนาการอย่างถูกต้อง
 2. โซนสุขกับลูกน้อยเติบโตสมวัย ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ สารอาหารที่จำเป็น และพัฒนาการของลูกน้อย สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 3. โซนสุขกับเด็กแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ภายในโซนนี้จะมีกิจกรรมแข่งขันฮูลาฮูป ฟุตซอล และปั่นจักรยาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ หันมาออก-กำลังกายให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเล่น ยิ่งเรียนรู้”
 4. โซนสุขกับความสดชื่น ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดื่มน้ำ และปริมาณน้ำที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวัน โดยปลูกฝังให้คนในชุมชนได้รู้ว่าควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อชดเชยน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและสดชื่น
 5. โซนสุขกับความสุขกาย สบายท้อง ให้ความรู้เรื่องความสำคัญและแหล่งของใยอาหาร เช่น การบริโภคผักและผลไม้ รวมไปถึงปริมาณของใยอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น ช่วยลดการสะสมสารพิษในลำไส้
 6. โซนสุขกับครัวอร่อยได้ประโยชน์ เวิร์คช็อปสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ สอนให้เห็นถึงความสำคัญ ในการเลือกวัตถุดิบ และเทคนิคในการประกอบอาหารเพื่อโภชนาการที่ดีและถูกหลักอนามัย
 7. โซนสุขกับช่วงเวลาดีๆ ให้กับตัวเอง ให้ความรู้คนในชุมชนถึงเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ของกาแฟ อาทิ มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย นอกจากนั้นยังช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์แจ่มใสขึ้น เป็นต้น
 8. โซนสุขกับเจ้าตูบ เจ้าเหมียวสุขภาพดี ให้ความรู้คนในชุมชนถึงการให้อาหารที่เหมาะสมกับ สัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างจากคน
 9. ตลาดโต้รุ่งสู่งานในฝัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ อาทิ “เนสกาแฟ นักชง-มืออาชีพ” (Nescafé Street Barista) และ “โครงการซันเดย์ สคูล/คุณก็เป็นเจ้าของร้านไอศกรีมได้”
 10. ตลาดนัดสุขกาย สุขใจ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากเนสท์เล่
 11. กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบไปด้วย การเต้นแอโรบิคประกอบเพลงจากทีมงานส่งเสริมสุขภาพของเนสท์เล่ การประกวดร้องเพลง และการแสดงความสามารถด้านต่างๆ จากเด็กๆ ในชุมชน รวมถึงจัดการแข่งขันชักคะเย่อระหว่างคนในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย

คุณอาภาณี เอ่งฉ้วน ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ กล่าวถึง “กิจกรรมคาราวาน ‘เปิดรับความสุขกาย สุขใจกับเนสท์เล่’ นั้น ให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยความรู้ที่ได้รับจะครอบคลุมเรื่องของโภชนาการอย่างครบวงจร อาทิ การเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมและถูกหลักอนามัย หลักในการอ่านฉลากโภชนาการที่ถูกต้อง และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของสมาชิกในชุมชนทุกคน”

Corporate Roadshow 2012

“หน้าที่หลักของประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน คือ รับผิดชอบและดูแลในเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งกระจายความรู้เรื่องโภชนาการแก่สมาชิกในชุมชน โดยกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะมาประชุมกันหลังจากกิจกรรมคาราวานของเนสท์เล่จบไป เพื่อรวบรวมเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมของเนสท์เล่ นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับชีวิตคนในชุมชน และนำไปเผยแพร่ พร้อมกระตุ้นให้คนในชุมชนนั้นเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการและการออกกำลังกาย ซึ่งอสม. 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ 10 – 15 ครัวเรือน” คุณอาภาณี กล่าวเสริม

“นอกจาก 11 โซนกิจกรรมในงานโรดโชว์แล้ว โครงการอบรมสร้างอาชีพ ยังเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ ‘การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม’ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยใช้เงินลงทุนไม่มากนัก อาทิ ‘เนสกาแฟ นักชงมืออาชีพ’ (Nescafé Street Barista) โดยผู้เข้าอบรมทุกๆ คนจะได้รับการอบรมหลักสูตรการชงเครื่องดื่มรสอร่อยที่มีมาตรฐาน ภายใต้ปรัชญา ‘ใส่ใจในทุกแก้วที่ชง’ รวมไปถึงหลักการบริหารธุรกิจ การ- ทำบัญชีต้นทุน กำไร ค่าใช้จ่าย และเงินทุนหมุนเวียน ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมและมีความมั่นใจ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ครอบครัว และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น” คุณกนกทิพย์กล่าวสรุป

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คาราวานเปิดรับความสุขกายสุขใจกับเนสท์เล่” และการอบรมสร้างอาชีพ “เนสกาแฟ นักชงมืออาชีพ” คลิ๊กไปที่ www.nestle.co.th