Sort by
Sort by

เนสท์เล่ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MOU

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ภายใต้หลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ซึ่งรวมถึงการจัดการฟาร์มที่ดี ยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อส่งต่อน้ำนมคุณภาพให้ผู้บริโภคไทย พร้อม ๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืน ผู้บริโภค และโลกของเรา

บรรยายภาพ (จากซ้าย): ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฟิลิปป์ กลาวเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และศ. ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะบริษัทที่ส่งมอบอาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Food, Good Life) เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสิ่ง ดี ๆ เพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยตามหลักการ ESG ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและเกษตรกรของไทย