Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โรงงานบางปูรับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 10 ปีซ้อน

Back to Press releases
กันยายน 13, 2017

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของโรงงานบางปูได้รับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2551 – 2560) โดยในการรับรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงงานบางปูได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน โดยโรงงานบางปูได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายบริษัทและฝ่ายพนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับทั้งบริษัทและพนักงานที่สามารถร่วมกันบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานได้อย่างดีเยี่ยม

Article Type