Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Cocoa Plan กับการพัฒนาการจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Back to Press releases

ต้นกล้าคุณภาพดีในโครงการ Nestlé Cocoa Planโครงการ Nestlé Cocoa Planได้ขยายขอบเขต
การดำเนินงานเพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการจัดหาโกโก้ที่มีคุณภาพ และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้จำนวนมากรวมทั้งชุมชนของพวกเขาให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และในปีนี้ Nestlé Cocoa Plan ก็สามารถจัดหาโกโก้ได้ปริมาณมากสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Nestlé Cocoa Plan สามารถจัดหาเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพสูงได้รวมทั้งสิ้น 38,000 ตันจากเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ทั่วโลกในรอบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2555 ซึ่งนับเป็นปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Nestlé Cocoa Plan ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและชุมชนโดยการเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการจัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร

เนสท์เล่ ทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ขั้นตอนตลอดกระบวนการซัพพลายเชน ของ Nestlé Cocoa Plan เพื่อให้มั่นใจว่าเนสท์เล่สามารถจัดหาโกโก้ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืน

และในปี 2556 เนสท์เล่ ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาโกโก้ให้ได้เพิ่มขึ้น 15% จากเกษตรกรทั่วโลก

การให้การสนับสนุนต่อเกษตรกร

เป็นครั้งแรกที่ เนสท์เล่ ได้แจกจ่ายต้นโกโก้ให้แก่เกษตรกรภายในปี 2555 นี้เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านต้นอีกทั้งในปีนี้ เนสท์เล่ ได้อบรมเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้มากกว่า 21,000 รายจากทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 มากกว่า10% ซึ่งรวมถึงเกษตรกรกว่า 9,900 รายจากประเทศโกตดิวัวร์

ภายในปี 2558 เนสท์เล่ ตั้งเป้าว่าจะจัดการอบรมเกษตรกรในประเทศนี้เพิ่มขึ้นอีก 24,000 ราย และจะจัดหาต้นกล้าโกโก้ให้ได้ 3ล้านต้น

โรงเรียนใหม่

โรงเรียนใน Kranzadougou ประเทศโกตดิวัวร์ตามแผนที่กำหนดไว้ เนสท์เล่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ มูลนิธิโกโก้โลกซึ่งอยู่ในประเทศโกตดิวัวร์เพื่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนให้ได้ 40 แห่งภายในสี่ปี นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังจะให้ความสำคัญต่อโครงการอบรมวิทยากร อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ และการตระหนักถึงการใช้แรงงานเด็กในชุมชนอีกด้วย

การสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสำหรับเนสท์เล่ ก็คือการให้การส่งเสริมชุมชนที่เนสท์เล่เข้าไปดำเนินกิจการอยู่ และการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างระบบที่ยั่งยืนนี้

โรงเรียนแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการ Nestlé Cocoa Plan ที่เปิดดำเนินการแล้วใน Kranzadougou ซึ่งเป็นหมู่บ้านของ Coopahk ในแถบ Ivorian ของ Duékoué Department of Moyen-Cavally, แอฟริกาตะวันตก

นอกจากนี้เนสท์เล่ยังให้การสนับสนุนมูลนิธิโกโก้โลกในการสร้างโรงเรียนอีก 9 แห่งซึ่งจะเปิดดำเนินการในประเทศโกตดิวัวร์ภายในเดือนตุลาคม 2555

การตรวจสอบสินค้าที่ป้อนให้กับโรงงาน

นอกเหนือจากการขยายขอบเขตการดำเนินการของโครงการ Nestlé Cocoa Plan แล้วทางบริษัทยังได้ทำงานร่วมกับ สหพันธ์เพื่อความเป็นธรรมของแรงงาน (FLA) เพื่้อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดหาโกโก้ได้อย่างยั่งยืนในประเทศโกตดิวัวร์

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ และพันธมิตรได้ประกาศว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในประเทศดังกล่าวในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย ในพื้นที่ที่มีการปลูกโกโก้ โดยการเพิ่มความตระหนักและการฝึกอบรมแก่ชาวบ้านเพื่อให้รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดกับเด็ก และเพื่อเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์และเยียวยาในกรณีที่มีปํญหาเกิดขึ้น

เนสท์เล่ ได้จัดทำ แผนการดำเนินงาน (PDF, 451 KB) ขึ้นจากรายงานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในส่วนของโกโก้ที่มาจากประเทศโกตดิวัวร์ ซึ่งจัดทำโดยสหพันธ์เพื่อความเป็นธรรมของแรงงาน

มาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยรวมไปถึงการจัดทำหลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของเนสท์เล่

การจัดทำหลักปฏิบัติดังกล่าวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะมีการแจกจ่ายไปยังเกษตรกร 25,000 รายในประเทศโกตดิวัวร์

การเฝ้าติดตามผลและการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

เนสท์เล่ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานด้านการออกใบรับรอง และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าชาวบ้านที่ทำงานในระบบซัพพลายเชนของโกโก้ทั้งหมดจะได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย

เนสท์เล่และ International Cocoa Initiative ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมโกโก้ รวมทั้งประชาสังคม และสหภาพแรงงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการการเฝ้าติดตามและแก้ไขปํญหาซึ่งจะเริ่มใช้งานเป็นโครงการนำร่องใน 40 ชุมชนภายในสหกรณ์การเกษตรสองแห่งซึ่งมีการปลูกโกโก้ในประเทศโกตดิวัวร์

โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และจะมีการขยายผลไปยังเกษตรกรและชุมชนอื่นๆ

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กขึ้นเป็นครั้งแรกให้แก่ซัพพลายเออร์ประมาณ 115 รายและพนักงาน เนสท์เล่จำนวน 75 คน

ความโปร่งใส

เนสท์เล่ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการผลิตและในแผนการดำเนินการของบริษัท

เนสท์เล่และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสหพันธ์เพื่อความเป็นธรรมของแรงงาน (FLA) จะจัดให้มีการประชุมขึ้นในเมืองอาบิดจาน ประเทศโกตดิวัวร์ ภายในสิ้นปีนี้ โดยการประชุมดังกล่าวจะเน้นในการปรับปรุงแผนการดำเนินการ รวมไปถึงการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาโดยยึดเอาชุมชนเป็นศูนย์กลาง

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเนสท์เล่ร่วมกับเกษตรกรและพันธมิตรของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของ Nestlé Cocoa Plan www.nestlecocoaplan.com ที่เลือกอ่านได้ 5 ภาษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

Nestlé Cocoa Plan
Creating Shared Value
Fair Labor Association
International Cocoa Initiative

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเนสท์เล่เพื่อพัฒนาโกโก้อย่างยั่งยืน:

Nestlé sets out actions to address child labour in response to Fair Labor Association report on the company’s cocoa supply chain
Nestlé becomes first food company to partner with the Fair Labor Association
Starting work with the Fair Labor Association