Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ผู้โชคดี เนสท์เล่ ซีรีแล็ค ครั้งที่ 2

Back to Press releases
พฤศจิกายน 14, 2016
เนสท์เล่ ซีรีแล็คแจกโชคใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ 50 ผู้โชคดี
Nestle CERELAC พลัสธาตุเหล็ก ชามเล็กแจกโชคใหญ่
จับรางวัลวันที่  31 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ คลับ ทเวลฟ์  มูลค่ารางวัลละ 48,500 บาท     จำนวน   1 รางวัล
คุณ กัญญ์ชลิดา รุ่งเรือง

รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ หนัง 1 สลึง  มูลค่ารางวัลละ 5,875  บาท     จำนวน 49  รางวัล
คุณ อุดม กนกสิงห์
คุณ วันเฉลิม เลิศสง่า
คุณ อุไร วงสเนา
คุณ จำเนียร กันสุข
คุณ ธงชัย วงศ์วิวัฒน์
คุณ ประทีป ศีรินุพงศ์
คุณ ณิชาภา ชื่นพลี
คุณ อิสรา รักษ์บางบูรณ์
คุณ วิเชียร บุญศรี
คุณ เฟื่องรัตน์ ทัศนะบรรจง
คุณ น้ำผึ้ง ผกามาศ
คุณ พรทิพย์ สุวรรณโชติ
คุณ ปราณี บุญประกอบ
คุณ ผ่องศรี วงศ์ขัตย์
คุณ วงศธร อังศุธารานุกุล
คุณ ปรัชญา เทือกเขา
คุณ อิสรีย์ ทุมสิงห์
คุณ ชนุดม สัตย์ซื่อ
คุณ จงรักษ์ เตชะเอราวัณ
คุณ เอื้อม ยังสังข์
คุณ ภาณุวัฒน์ เชื่อมกลาง
คุณ ปฐมพร บำรุงมิตร
คุณ ทวี ถิ่นวิมล
คุณ สุมนฑา เรืองคำ
คุณ ณัฐวุฒิ สืบเวียง
คุณ ณัฐวรรณ สีนำมัง
คุณ ยุทธนา นันตาบุญ
คุณ ชานน  แสวงผล
คุณ คิด กระแสสินธุ์
คุณ จิรพันธ์ จายะภูมิ
คุณ ชยุดา สุวรรณเสา
คุณ ไพศาล กัณหะสิริ
คุณ วาสนา สุ่มศิริ
คุณ เฉลิมพล เครือกุณา
คุณ ชนาธินาถ เถียรทองศรี
คุณ วาสนา คะวงศ์ดอน
คุณ วรวี ผดุงเจริญ
คุณ กัญญณัฐ จำปาทอง
คุณ นิตยา เกิดแป้น
คุณ รัตศนรินทร์ รวมทรัพย์
คุณ บุญมา จานสิบสี
คุณ สิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์
คุณ นิรัน ทิพย์กัน
คุณ ประยงค์ คำแก้ว
คุณ สมถวิล เหลืองวิภาดา
คุณ อรณิช คุณาจันทร์
คุณ สุรสิทธิ์ อินกรัด
คุณ กาญจนา ทองหนัน
คุณ ประทีป ทุ่งเย็น

กติกาการร่วมรายการ
ผู้บริโภคเนสท์เล่ ซีรีแล็ค ตัดและส่งชิ้นส่วนด้านหน้ากล่องเนสท์เล่ ซีรีแล็คสูตรเพิ่มธาตุเหล็ก รสใดและขนาดใดก็ได้ ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160   ลุ้นของรางวัล จี้ทองคำแท้ หมีโบ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 5,875 บาท จำนวน 147 รางวัล และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ คลับ ทเวลฟ์ 2016  มูลค่ารางวัลละ 48,500 บาท  จำนวน 3 รางวัล

เงื่อนไขรายการ

 • จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง  โดยบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีโดยจับฉลาก ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • ครั้งที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 • ครั้งที่ 3 จับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 • โดยประกาศรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/NestleBabyThailand  และ www.nestle.co.th และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 • ราคาทองเป็นราคา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
 • ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นฉลากแบบใหม่ หากเป็นฉลากแบบเก่า หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือแก้ไขอื่นๆซึ่งได้มามิชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องมีเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
 • รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปีถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 • พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทยและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการโดยยึดวันที่ประทับของไปรษณีย์
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข หรือรางวัล ต่างๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
Article Type