Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

โครงการผู้จัดการฝึกหัด

โอกาสในการร่วมงานกับเนสท์เล่

ที่เนสท์เล่ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา วัฒนธรรมองค์กรของเราสร้างขึ้นบนหลักการพื้นฐานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากค่านิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศแม่ของเรา นั่นก็คือ การให้ความเคารพในบุคคลแต่ละคน ความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี การคิดเรื่องใหญ่ระดับโลกแต่เริ่มจากเล็กๆ ในท้องถิ่น การให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการสร้างสายสัมพันธ์ การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงมากกว่าเน้นทฤษฎี การทุ่มเทกับการทำงานและคุณภาพของงาน เนสท์เล่ให้ความสำคัญต่อการมองอนาคตระยะไกลมากกว่าการมองเฉพาะหน้า เนสท์เล่เป็นองค์กรแห่งมนุษย์ซึ่งถือว่ามนุษย์เป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด เราสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความสามารถของบุคคลากรของเรา และใช้ทักษะ ความทุ่มเท และพลังของทุกคนไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท


คุณจะได้รับอะไรจากการร่วมงานกับเนสท์เล่

การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลากรแต่ละคนในทุกระดับจะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เนสท์เล่เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางการฝึกอบรมตลอดเวลาที่คุณปฏิบัติงานกับเรา ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและปฏิบัติงานช่วงสั้นๆ ที่เมือง Vevey ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในประเทศอื่น ในฐานะที่เราเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ การร่วมงานกับเราจึงเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างในการทำงานในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ นอกจากนั้น เนสท์เล่ยังมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเลิศ โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นสูงของเนสท์เล่และบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในประเทศไทย


คุณสมบัติของผู้ที่เราต้องการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในการรองรับการเติบโตในอนาคต เราต้องการหนุ่มสาวซึ่งมีความตั้งใจที่จะร่วมงานในระยะยาวกับเนสท์เล่เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด

ในการทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด คุณจะต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบในหลายๆ ด้านในช่วง 12 เดือนแรก ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ไปปฏิบัติงานในด้านต่างๆ หลังจากนั้น คุณจะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งถาวร โดยขึ้นกับความสามารถและความสนใจของคุณเอง

คุณควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจบการศึกษามาแล้ว 0-2 ปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องดังนี้:
  • บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บริหาร, การตลาด
  • การจัดการซัพพลายเชน
  • การเงิน บัญชี ไอที
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
  • เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่เราใช้กันภายในกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ และควรใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากคุณสมบัติทางด้านการศึกษาแล้ว เรายังต้องการผู้ที่รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราต้องการผู้ที่มีจุดมุ่งหมาย มีความทะเยอทะยาน ไม่เพียงเฉพาะเพื่อตัวเอง และไม่เอาเปรียบผู้อื่นแต่มีความรักในงาน รวมทั้งสามารถเสริมประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

เราต้องการหนุ่มสาวไฟแรงซึ่งมีความปรารถนาในการเรียนรู้และเติบโตไปกับเรา มีทัศนคติเชิงบวก (can do) มีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านบริการ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน และสามารถปฏิบัติตามที่รับปากไว้


เราต้องการให้ท่านมาร่วมงานเมื่อใด

ขั้นตอนการคัดกรองของเราจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนมีนาคม โดยที่จะมีการพิจารณาและคัดเลือกใบสมัครของท่าน จากนั้น เราจะเชิญผู้สมัครให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือนนี้ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552