Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

โครงการเนสท์เล่อาสา

 

โครงการเนสท์เล่อาสาเนสท์เล่มุ่งมั่นให้พนักงานของบริษัทนึกถึง ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการของเนสท์เล่ ซึ่งในที่สุดก็คือสังคมในประเทศที่เนสท์เล่ประกอบกิจการอยู่ นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท หรืองานประจำที่พนักงานต้องทำ

เพื่อให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้โครงการเนสท์เล่อาสา จึงได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆ นอกเวลาทำงานปกติ การที่พนักงานสละเวลาและแรงงานอาสาไปร่วมกันพัฒนาชุมชนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง ความสมัครสมานสามัคคีเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่อพนักงานหรือพนักงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร ยิ่งไปกว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ผู้ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำ มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีและมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทอย่างยิ่ง

บางส่วนของกิจกรรมที่ชาวเนสท์เล่อาสา มีโอกาสทำร่วมกับชุมชน

  • ในโครงการ New Life After Tsunami ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา 3 หมู่บ้านในจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ – พนักงานและชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมเรือประมง และอุปกรณ์จับปลา ร่วมกันปลูกป่าโกงกางเพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่น และทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
  • โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ - ศูนย์ดูแลเด็กหญิงที่ จังหวัดกาญจนบุรี ของมูลนิธิดวงประทีป - พนักงานได้ไปเยี่ยมศูนย์เด็กหญิง นำเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ และผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ไปมอบให้แก่เด็กๆ และได้ร่วมกันปลูกต้นปาล์มจำนวนกว่า 300 ต้น เมื่อต้นปาล์มโตเต็มที่และให้ผลผลิตจะเป็นรายได้เสริมให้กับทางศูนย์อีกทางหนึ่ง
  • โรงเรียนบ้านหินเทิน จังหวัดปราจีนบุรี- พนักงานร่วมกันปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา - พนักงานช่วยกันทาสีโรงเรียน
  • ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย - พนักงานร่วมกันทำความสะอาดและทาสี วัดม่วง จ.อยุธยา