Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TO BE NUMBER ONE

 

TO BE NUMBER ONEด้วยความสำเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในปี 2551 - 2553 อย่างต่อเนื่อง และด้วยกำลังใจที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานให้กับพนักงานทุกคน เป็นพลังให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง ขยายเครือข่ายพร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้กับบริษัทในเครือเนสท์เล่ ทั้ง 5 บริษัท สถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนานาประเทศที่เป็นคู่ค้าพันธกิจของเนสท์เล่

การดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการ ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ยังส่งผลให้พนักงานมีความสุขที่ยั่งยืน ด้วยหลักโภชนาการของเนสท์เล่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ องค์กรไร้พุง พร้อมด้วยกิจกรรม HAPPY EIGHT ทำให้บริษัทเป็นบ้านแห่งความสุข ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะสร้างสรรค์ กิจกรรมดีๆ ให้กับสังคมพร้อมกับการขยายเครือข่ายการดำเนินการไปยังกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ให้เป็นกำแพงเยาวชนต้านภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนถึง 10 โรงเรียน ทำให้พื้นที่รอบข้างบริษัทเป็นพื้นที่สีขาว

จากการดำเนินงานที่เข้มแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นบทพิสูจน์ และเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการ ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดปลอดจากยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง

ขณะนี้ โรงงานบางชัน และโรงงานนวนคร ของเนสท์เล่ต่างก็ได้เริ่มดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE แล้วช่นกัน