Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โครงการชีวิตใหม่หลังสึนามิ

 

โครงการชีวิตใหม่หลังสึนามิในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัยอย่างยั่งยืน จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลในชุมชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว

เนสท์เล่ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ประสบธรณีพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ โดยให้งบประมาณช่วยเหลือ ฟื้นฟูอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะยาว ณ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลองเคียน หินร่ม และเจ้าขรัว จ.พังงาที่ได้รับผลกระทบ โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2548 มีกำหนดเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี กิจกรรมในโครงการครอบคลุมด้าน

  • ชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างรายได้ อาทิ ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน การซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย เช่น เรือ กระชัง เป็นต้น
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ในกลุ่มสตรี
  • ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย โภชนาการชุมชน อาทิ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน – การเพาะเห็ด การปลูกผักสวนครัว การให้ทุนการศึกษา และการจัดตั้งองค์การบริหารหมู่บ้านเยาวชน
  • รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ การปลูกป่าโกงกาง เพื่อพื้นฟูระบบนิเวศ
หลังจากที่โครงการได้ครบกำหนดลงเมื่อกลางปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัท ฯ ก็ยังคงมีการติดตามผลการพัฒนาของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกันของพนักงานเนสท์เล่และชาวหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

www.pda.or.th