ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ ...หัวใจหลักคือผู้บริโภค

การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นด้วยการรับฟัง ทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน เนสท์เล่ประเทศไทยได้พัฒนาศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ ให้เป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ รับฟังความคิดเห็น นำความคิดเห็นเหล่านั้นไปพัฒนา อีกทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

เสียงหรือคำพูดจริงๆ ของผู้บริโภคเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค การพูดคุยกับผู้บริโภคโดยตรงทำได้โดยช่องทางต่างๆ หนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพคือ Nestlé Call Center โทรศัพท์สายตรงศูนย์ ผู้บริโภคเนสท์เล่ เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึง อาหารและโภชนาการต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ อีกทั้งยังมีพยาบาลผู้ชำนาญการด้านการดูแลเด็ก (Nurse Line) พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยโดยเฉพาะ ในแต่ละวันศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่รับโทรศัพท์สายตรงจากผู้บริโภคกว่า 200 สาย

นอกจากนี้ ยังมีการออกไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริโภคถึงบ้านเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม