เยาวชน

โครงการสำหรับเยาวชนทั่วโลก – Nestlé needs YOUth

เนสท์เล่เชื่อว่าชุมชนต่างๆ จะไม่มีวันรุ่งเรืองได้ หากชุมชนนั้นๆ ไม่มีอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นหนุ่มสาว จากการประเมินขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่า สองในห้าของคนหนุ่มสาวไม่มีงานทำ หรือมีงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก เนสท์เล่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนหนุ่มสาวเหล่านี้ให้พัฒนาทักษะและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถหางานหรือสร้างธุรกิจของตัวเองได้

เราต้องการช่วยให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้พร้อมสำหรับการจ้างงาน มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในบริษัทของเรา เป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรกรรม ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ และเป็นผู้เปลี่ยนเกมในสาขาที่ตนเองเกี่ยวข้องหรือในระดับความเชี่ยวชาญที่ตนเองมี ซึ่งจะช่วยสร้างชุมชนที่มีความรุ่งเรืองและเข้มแข็ง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงขยายขอบเขตโครงการ Nestlé needs YOUth ของเราเพื่อให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายในโครงการนี้ของเราก็คือการช่วยให้เยาวชน 10 ล้านคนทั่วโลกได้เข้าถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจภายในปี 2030

การดำเนินการของเรา

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินการทางด้านแบรนด์ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่นของเรา ได้ช่วยให้คนหนุ่มสาวนับแสนคนเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน อบรมและสนับสนุนเกษตรกรมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก และพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจให้แก่สตรี 2 ล้านคน

ในการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายปี 2030 ของเรา เราจะมุ่งเน้นไปใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

การดำเนินการของเรา

apprentice 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนรุ่นหนุ่มสาวพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถหางานที่เหมาะสมได้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของเราซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หางานได้ มีทักษะ (การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ) ได้รับการสนับสนุน และโอกาสเพิ่มมากขึ้น ศึกษาเกี่ยวกับพันธสัญญาของเรา และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้ออาชีพ

ความเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

young rice farmer 

เราได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่โดยการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหนุ่มสาวเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจจากผลผลิตทางการเกษตร และกลายเป็นผู้นำทางด้านเกษตรกรรม คนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นเกษตรกรที่จะปรับปรุงวัตถุดิบซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เราต้องการสนับสนุนเกษตรกรหนุ่มสาวเหล่านี้ผ่านทางโครงการchallenge on the [email protected]é open innovation platform

ความเป็นผู้ประกอบการ

young entrepreneur 

เรายกระดับความเป็นผู้ประกอบการของคนหนุ่มสาวเหล่านี้โดยการค้นหาและบ่มเพาะผู้ที่มีความสามารถทางด้านธุรกิจ ซึ่งคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ได้ พวกเขาเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งค้นหาคำตอบให้แก่ความท้าทายทางด้านธุรกิจในอนาคต อ่านเรื่องราวของ Comfort Dorkutso ได้ใน 'ธุรกิจของฉัน '.