Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

ระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์

ระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์

เนสท์เล่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั่วทุกภูมิภาคของโลก เราจึงมีระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ถึงมือผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภทจะถูกประเมินคุณค่าทางโภชนาการเทียบกับเกณฑ์พื้นฐานทางโภชนาการสำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มประเภทนั้นๆ เกณฑ์เหล่านี้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำทางโภชนาการขององค์การอนามัยโลก และสถาบันการแพทย์สหรัฐอเมริกา

ระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่มีหลักการพิจารณาโดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้


  • บทบาทหน้าที่ตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหารว่าง หรือมื้ออาหารหลัก
  • ปัจจัยทางโภชนาการ ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่มักป็นปัญหาทางสาธารณสุข เช่น พลังงาน น้ำตาล โซเดียม และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ เช่น ใยอาหาร
  • การกำหนดค่าพลังงานและสารอาหาร เช่น ค่าสูงสุดสำหรับสารอาหารที่ต้องจำกัด และค่าต่ำสุดสำหรับสารอาหารที่มักจะได้รับไม่เพียงพอ
  • อื่นๆ เช่น ปริมาณหน่วยบริโภค ช่วงวัย กิจกรรม และวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์

การประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยระบบที่เคร่งครัดนี้ ทำให้เรามั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานทางโภชนาการของเนสท์เล่ (Nutritional Foundation) เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานที่เหมาะสม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะถูกพิจารณาเป็นอาหารที่ต้องมีการบริโภคอย่างเหมาะสม ร่วมกับการรับประทานอาหารประเภทอื่นๆ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างสมดุลในแต่ละวัน เช่น ผู้บริโภคที่เลือกขนมรสหวานที่มีปริมาณน้ำตาลมากเป็นอาหารว่างแล้ว ก็จำเป็นต้องลดการบริโภคน้ำตาลหรืออาหารหวานในมื้ออื่นๆลง เป็นต้น

เนสท์เล่ใช้ระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ทั่วโลก ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มนมผงดัดแปลงสำหรับทารก และอาหารทางการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า จะใช้ระบบเฉพาะที่มีเกณฑ์ร่วมกันสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์พื้นฐานโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยเนสท์เล่