Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA: Guideline Daily Amount)

ในฐานะที่เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา จึงเป็นความรับผิดชอบที่เรายึดมั่นเสมอมา และเรามุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตนเอง

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA: Guideline Daily Amount)

เรามีการให้ข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เราสมัครใจที่จะแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA: Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม ไว้ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแสดงปริมาณของ "สารอาหารสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ 4 ชนิด” (พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่สมดุลในผู้บริโภคชาวไทย