Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

คุณภาพและความปลอดภัย

ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อผู้บริโภค

คุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคถือเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดของเนสท์เล่ โดยครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่มของเราทั้งหมด ไปจนถึงระบบและบริการที่เรามี

clean packaging line

การบรรจุหีบห่อ: สายการผลิตในการบรรจุหีบห่อที่สะอาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
 

การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจ 10 ประการของเนสท์เล่ (pdf, 1 Mb)ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินงานทั้งหมดของเรา

นโยบายคุณภาพของเนสท์เล่

การดำเนินงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารของเรามีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตาม นโยบายทางด้านคุณภาพ (jpg, 2 Mb) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของเราในการ:

  • สร้างความเชื่อมั่นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังและความชื่นชอบของผู้บริโภค
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่บังคับใช้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
  • สร้างทัศนคติ Zero Defect (ไม่ก่อให้เกิดของเสีย) ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในบริษัทของเรา
  • กำหนดให้คุณภาพเป็นวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม

ระบบจัดการคุณภาพของเนสท์เล่

ระบบจัดการคุณภาพของเราเป็นระบบที่เราใช้ในการรับประกันความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ระบบจัดการคุณภาพของเรามีการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระเพื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานภายใน บรรทัดฐานการดำเนินงานตาม ISO รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ

chefs in the kitchen

เชฟของเรา: ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเรามีการจัดเตรียมโดยเชฟของเนสท์เล่
 

จากฟาร์มมาสู่จาน
ระบบจัดการคุณภาพของเราเริ่มตั้งแต่ในฟาร์ม เรามีประวัติอันยาวนานในการร่วมงานกับเกษตรกรในชุมชนห่างไกลเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและนำแนวทางในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

ระบบจัดการคุณภาพไม่เพียงช่วยให้เรามีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งบ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของทั้งชุมชน ระบบนี้ช่วยแก้ปัญหาหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับโลกอย่างแท้จริง

คุณภาพที่มาจากการออกแบบ (Quality by design)
คุณภาพเกิดขึ้นตั้งแต่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและความปลอดภัยของอาหารทุกข้อ เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่ทั้งหมดได้นำหลักการคุณภาพที่มาจากการออกแบบนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (GMP) มาใช้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดย GMP ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทุกด้านของการผลิตรวมไปถึงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน การจัดการและฝึกอบรมบุคลากร การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการขนถ่ายวัสดุ

clean factory

โรงงานที่สะอาด: เรารักษาโรงงานที่สะอาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
 

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
เรานำระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร ระบบเชิงป้องกันซึ่งใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นี้ช่วยระบุ ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีนัยยะสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร ระบบนี้ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายและการบริโภค แผนงานและระบบ HACCP ของเรามีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรองภายนอกโดยยึดตามมาตรฐานนานาชาติ ISO 22000:2005/ISO 22002-1

การใช้งานของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยมีคุณภาพในระดับสูงสุด

การบริการสำหรับผู้บริโภค
เรามีหน่วยงานให้บริการผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองต่อข้อสงสัย คำถาม มีข้อกังวลของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ฉลากของผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ทุกผลิตภัณฑ์ จะมีข้อความเชิญชวนให้ผู้บริโภคติดต่อกับเนสเล่ โดยมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเราสำหรับการติดต่อ