Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบความรู้ที่ 3 : มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน

ใบความรู้ที่ 3 : มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน

ใบความรู้ที่ 3

มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน
เหมาะสำหรับ ป.3 – ป.5

“สร้างนิสัยกินดีให้เด็กรู้จักและเข้าใจที่มาของรสชาติเค็ม ตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหาร และเคล็ดลับลดเค็มเป็นแนวทางให้เด็กสามารเลือกและบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.5MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,822 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง