โภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Good Food, Good Life

 

เนสท์เล่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับทั้งความอร่อย และคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย อีกสิ่งหนึ่งที่เนสท์เล่รณรงค์อย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไป คือการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่เข้าใจง่ายและถูกต้องแก่ผู้บริโภค เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่ละคน ให้เหมาะสมกับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

ดูเพิ่มเติมที่ www.goodfoodgoodlife.in.th