Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบความรู้ที่ 2 : ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ไกลโรค

ใบความรู้ที่ 2 : ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ไกลโรค

ใบความรู้ที่ 2

ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ไกลโรค
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“สอนนักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม รู้จักและเข้าใจส่วนประกอบของ ตัวเลขต่าง ๆ และคำอธิบายบนฉลาก ให้เด็กประถมสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ขนาด PDF File : 2.4MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 6,011 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง