Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โปสเตอร์ : 60 นาที เล่นได้ เล่นดี

10-N4HKDD046-Herobanner

โปสเตอร์

60 นาที เล่นได้ เล่นดี
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางกิจกรรม/การละเล่น ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ให้เด็กวัยเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.3MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 583 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง