Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 6 : หวานพอดี 4 ช้อนชา

13-N4HKDD055-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 6

หวานพอดี 4 ช้อนชา
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“ใบงานทดสอบความเข้าใจเรื่องความหวานและน้ำตาลในอาหารหรือขนมที่ชื่นชอบ ฝึกให้นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม คำนวณปริมาณน้ำตาลบันทึกลงตารางรายสัปดาห์ ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมกินดีให้เด็กวัยเรียน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 908KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,071 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง