Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 2: อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้

nutrition label for kid

ใบกิจกรรมที่ 2

อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้ เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“ทดสอบความเข้าใจเรื่องการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ผ่านกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี พร้อมตัวอย่างคำถามสำหรับทบทวนความรู้ชวนให้นักเรียนคิดและอธิบายคำตอบ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 3.2 ป.4/1 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 816KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,807 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :