Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 3: ข่าวสั้น ทันโรค

nutrition label

ใบกิจกรรมที่ 3

ข่าวสั้น...ทันโรค เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“ใบงานทบทวนความเข้าใจเรื่องผลเสียของการกินน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม พร้อมศึกษาสาเหตุ อาการของโรค การป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการกินหวาน มัน เค็ม จนเกินพอดี เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 353KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,047 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :