Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบความรู้ที่ 1 : หวานน้อย อร่อยนาน

hero47

ใบความรู้ที่ 1

หวานน้อย...อร่อยนาน
เหมาะสำหรับ ป.3 – ป.6

“ใบความรู้สอนนักเรียนเรื่องรสชาติหวาน แนะนำปริมาณน้ำตาลควรบริโภคต่อวันสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุ โรคที่เกิดจากการกินหวานมากเกินพอดี รวมถึงเคล็ดลับลดหวานในชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถการเลือกบริโภคอาหารและรสชาติหวานอย่างถูกหลักโภชนาการ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.2MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,343 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง