Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 8 : อะไรอยู่ในกล่อง?

10-N4HKDD26-Socialthumbnail

ใบกิจกรรมที่ 8

อะไรอยู่ในกล่อง?
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมทดสอบความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ให้เด็กมีส่วนร่วมบอกและอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท พร้อมคุณประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิด สามารถนำความรู้ไปใช้การเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,913 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง