Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 7 : Quiz สุขภาพเงินล้าน

05-N4HKDD025-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 7

Quiz สุขภาพเงินล้าน
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“เกมกระดานทบทวนความเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ทดสอบความเข้าใจนักเรียนพร้อมความสนุกไปกับกิจกรรมกลุ่ม ผ่านบัตรคำถามกินหลากหลายของโครงการเด็กไทยสุขภาพดี คุณครูสามารถบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,582 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง