Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 5 : 7 วัน 7 ผัก รักสุขภาพ

09_N4HKDD023-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 5

7 วัน 7 ผัก...รักสุขภาพ
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องคุณประโยชน์ของผักผลไม้ 5 สี สร้างเสริมพฤติกรรมเด็กกินดีด้วยการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง ส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถกินผักและผลไม้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9,146 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง