Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบความรู้ อาหารหลัก 5 หมู่ที่หนู ๆ ควรจำ

01-N4HKDD016-Herobanner-1440x472

ใบความรู้ที่ 1

อาหารหลัก 5 หมู่ที่หนู ๆ ควรจำ
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“ใบความรู้ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สร้างความเข้าใจหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เข้าใจประโยชน์ของกลุ่มอาหารตามหมวดหมู่ต่าง ๆ จำเป็นต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนสามารถเลือกสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่พอเหมาะอย่างหลากหลาย”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,831 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง