Nestlé Indochina Young Leaders Program

1

ก้าวแรกสู่โอกาสในการทำงานที่ท้าทาย

มากกว่าหนึ่งในสามของผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทั่วโลกเริ่มต้นก้าวแรกของการทำงานด้วยการเข้าร่วมโครงการผู้นำฝึกหัดของเนสท์เล่ การเข้ามาเป็นผู้บริหารฝึกหัดในโครงการนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมจะได้เข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเพื่อให้เกิดความชำนาญและเพื่อก้าวต่อไปในการทำงานที่เนสท์เล่อย่างยั่งยืน โครงการนี้มีระยะการฝึกอบรมเป็นเวลา 24 เดือน หากผู้เข้าร่วมมีการประเมินผลการทำงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วในสายงานนั้นๆอีกด้วย

Timeline.png

 

ภาพรวมของโครงการ

123

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีสาขาบริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • นิสิตนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบหรือผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 3 ปีในสายงานที่เปิดรับข้างต้น
  • เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 หรือเทียบเท่า
  • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีภาวะความเป็นผู้นำ การคิดนอกกรอบ และการแก้ไขปัญหา

เรามีสายงานด้านต่างๆครอบคลุมในทุกภาคส่วนของธุรกิจ ได้แก่ การขาย การตลาด การเงิน วิศวกรรมและการผลิต รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

การขาย

ทีมขายของเราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้า รวมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายทุกที่ทุกเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

ระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้ส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารหมวดหมู่สินค้าและผู้ซื้อสินค้า การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า เส้นทางสู่กลยุทธ์การตลาด และกิจกรรมการขาย

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

การตลาด

แผนกการตลาดของเราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคและลูกค้ารวมถึงสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ดึงดูดและมีคุณค่ากับผู้บริโภค

ระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้ คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้ส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการแบรนด์ การสื่อสาร การตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ การบริหารหมวดหมู่สินค้าและผู้ซื้อสินค้าที่จะช่วยเปิดมุมมองมากขึ้นในสายงานการตลาดนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

การเงิน

การเป็นเลิศในเรื่องของตัวเลขทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนนึงของทีมการเงินคุณจะได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ดูรายงานทางการเงิน ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทางด้านไหนในสาขาวิชาชีพนี้ เรามีโอกาสที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัญชี การดูรายจ่าย การบริหารเงินคงคลังหรือภาษี

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

วิศวกรรมและการผลิต

เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิศวกรรมและการผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสทำงานในหลากหลายภาคส่วน ได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตและข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศรวมถึงกฎระเบียบการประกอบการเพื่อมาตรฐานทางคุณภาพในด้านต่างๆ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

ทรัพยากรบุคคล

แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สรรหา พัฒนา และดูแลบุคลากรในองค์กร การเข้ามาร่วมงานกับแผนกทรัพยากรบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสช่วยหัวหน้างานพัฒนาความสามารถทางธุรกิจผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลและบริการพนักงานในด้านต่างๆรวมถึงบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด