Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Health Science

ที่ Nestlé Health Science  เรามุ่งสู่เส้นทางใหม่แห่งโภชนาการ

เรากำลังพัฒนาบทบาทของโภชนบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและผู้ป่วย เราพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการโดยอยู่บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ที่ดี นั่นคือ การเพิ่มคุณภาพและความหวังให้กับชีวิตของผู้คนหลายสิบล้านคน

มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงวิถีของสุขภาพ เรียนรู้เพิ่มเติม