Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่สร้างคุณค่า ร่วมกับสังคม

การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม คืออะไร ?

การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่ ซึ่งมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ – กล่าวคือ ด้านโภชนาการ การเกษตรและชุมชน การดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  –  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทสามารถพัฒนา สร้างสรรค์คุณค่าได้ดีที่สุดให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ธุรกิจใดก็ตามที่มองการในระยะยาวและประกอบธุรกิจตามหลักปฏิบัติที่ดี ถือว่าสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กันในการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอาทิเช่น การมีตำแหน่งงานต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงาน การชำระภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ และการดำเนินธุรกิจทั่วไปที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เป็นวิถีของการทำธุรกิจที่ล้ำหน้ากว่าที่กล่าวมาแล้วอีกขั้นหนึ่ง โดยบริษัทจะมีมุมมองที่ชัดเจน และถ่องแท้ว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องใด กล่าวคือ

  • มองถึงจุดที่ประโยชน์ของสังคมและผู้ถือหุ้นมาบรรจบกันอย่างชัดเจน คือต่างต้องได้รับประโยชน์ และ
  • สามารถสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อให้ทั้งสองภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงทุ่มเท - ทั้งความรู้ความสามารถและงบประมาณ - ในทรัพยากรที่มีแนวโน้มที่จะสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันได้มากที่สุด ทั้งยังมุ่งให้ความร่วมมือในโครงการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมนั้นๆ ด้วย

ที่เนสท์เล่ เราได้วิเคราะห์ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของเรา และได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมสำคัญๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา สร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมได้สูงสุด ไว้ 
3 ประการคือ ด้านโภชนาการ การเกษตรและชุมชน การดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งสามเรื่องนี้ต่างเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ อีกด้วย
 
เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และสนับสนุนกิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนพัฒนาและ ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีที่สุดต่อสิ่งที่เรามุ่งเน้นทั้ง 3 ประการข้างต้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ไม่ใช่เพียงแค่การให้หรือบริจาคเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานในทุกๆ กิจกรรมหลักของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการยกระดับการดำเนินธุรกิจของหุ้นส่วนธุรกิจต่างๆ ของบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรในประเทศ และดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น

อาจจะสับสนว่า การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม คือ การนำกฎเกณฑ์ที่ดีมาปฏิบัติ (compliance) หรือพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งต้องมีปณิธานที่แน่วแน่ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระนั้นก็ดี การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ได้ก้าวไปไกลกว่าเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน แต่เรามุ่งสร้างคุณค่าเพิ่มใหม่ๆ ในสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญยิ่ง 3 ประการนั้น แก่สังคมที่เราอยู่และผู้ถือหุ้นของเรา
 
ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่จึงยังคงยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ และยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้หมายรวมถึง ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และชุมชนในพื้นที่