Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

โครงการของเราทั่วโลก

 

 

ในปี 2017 เนสท์เล่ได้มีการดำเนินการหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอันท้าทายในปี 2030 ของเรา การดำเนินการดังกล่าวรวมไปถึงการเพิ่มการสนับสนุนโครงการ Nestlé for Healthier Kids ซึ่งจะเป็นการต่อยอดของโครงการ Nestlé needs YOUth ของเราและเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการดูแลเพื่อปกป้องแหล่งน้ำอย่างรับผิดชอบของเราในอนาคต

 

สุขภาพที่ดีสำหรับเด็กทุกคน

 

การทำให้เด็กรุ่นใหม่มีอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการสร้างประชากรที่มีสุขภาพที่ดีในอนาคต เราได้พัฒนาโครงการ Nestlé for Healthier Kids เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่ช่วยส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่งานวิจัยชั้นนำและสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และส่งมอบบริการที่มีนวัตกรรมทางด้านโภชนาการและไลฟ์สไตล์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการNestlé for Healthier Kids

เยาวชน

เป้าหมายในโครงการ Nestlé needs YOUth ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเยาวชนทั่วโลกของเราก็คือการช่วยให้เยาวชน 10 ล้านคนทั่วโลกได้เข้าถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจภายในปี 2030 โครงการระดับโลกของเราโครงการนี้เป็นการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของเราทั้งหมดช่วยส่งเสริมเยาวชนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงโครงการ Alliance for YOUth

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับNestlé needs YOUth

ผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ในการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะต้องมั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างชาญฉลาด เราไม่เพียงต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีรสชาติที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ แต่เราต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย เป้าหมายในปี 2030 ของเรา คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของเราจนเหลือศูนย์ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในพีระมิดการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value) ของเราซึ่งถือว่าการปกป้องแหล่งน้ำเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมของเรา