การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

เนสท์เล่ สนับสนุนรางวัล CSV Prize ด้วยจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 สวิสฟรังก์

รางวัล CSV Prize ปี 2555

เนสท์เล่ ให้การสนับสนุนรางวัล CSV Prize ด้วยจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 สวิสฟรังก์ ให้แก่บุคคล องค์กรอิสระ หรือธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อดำเนินโครงการที่สร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำ ด้านโภชนาการ หรือการพัฒนาชนบท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค

เนสท์เล่ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งคุณภาพทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท และจัดระบบข้อมูลโภชนาการสูตรต่างๆ ไว้อย่างดีเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และตรวจสอบ เรายังพยายามลดปริมาณเกลือ น้ำตาล กรดไขมันชนิดทรานส์ ไขมันอิ่มตัวและสีผสมอาหาร ขณะเดียวกันก็เพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐาน 60/40+ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลทางโภชนาการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจง่ายในรูปแบบของ เข็มทิศโภชนาการ และ ฉลากโภชนาการอย่างง่าย ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค

การพัฒนาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2553 เนสท์เล่ได้ลงทุนไปกว่า 175 ล้านสวิสฟรังก์ กับความคิดริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม เราได้กำหนดความสำคัญ และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดขยะของเสีย และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการเกษตรและชุมชน

เนสท์เล่ได้ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยโดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการหาแหล่งเงินกู้รายย่อยให้แก่เกษตรกร รวมมูลค่า 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืนตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าและบริการของเนสท์เล่

กิจกรรมเพิ่มเติม

ในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เนสท์เล่เข้าไปดำเนินกิจการแล้วนั้น เรายังคงมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา โดยร่วมมือกับองค์กรอิสระท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยมากว่า 20 ปี