Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

เนสท์เล่ สนับสนุนรางวัล CSV Prize ด้วยจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 สวิสฟรังก์

รางวัล CSV Prize ปี 2555

เนสท์เล่ ให้การสนับสนุนรางวัล CSV Prize ด้วยจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 สวิสฟรังก์ ให้แก่บุคคล องค์กรอิสระ หรือธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อดำเนินโครงการที่สร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำ ด้านโภชนาการ หรือการพัฒนาชนบท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค

เนสท์เล่ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งคุณภาพทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท และจัดระบบข้อมูลโภชนาการสูตรต่างๆ ไว้อย่างดีเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และตรวจสอบ เรายังพยายามลดปริมาณเกลือ น้ำตาล กรดไขมันชนิดทรานส์ ไขมันอิ่มตัวและสีผสมอาหาร ขณะเดียวกันก็เพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐาน 60/40+ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลทางโภชนาการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจง่ายในรูปแบบของ เข็มทิศโภชนาการ และ ฉลากโภชนาการอย่างง่าย ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค

การพัฒนาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2553 เนสท์เล่ได้ลงทุนไปกว่า 175 ล้านสวิสฟรังก์ กับความคิดริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม เราได้กำหนดความสำคัญ และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดขยะของเสีย และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการเกษตรและชุมชน

เนสท์เล่ได้ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยโดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการหาแหล่งเงินกู้รายย่อยให้แก่เกษตรกร รวมมูลค่า 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืนตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าและบริการของเนสท์เล่

กิจกรรมเพิ่มเติม

ในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เนสท์เล่เข้าไปดำเนินกิจการแล้วนั้น เรายังคงมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา โดยร่วมมือกับองค์กรอิสระท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยมากว่า 20 ปี