ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือไม่

 

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้มีรสชาติอร่อยและมีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย

เนสท์เล่เข้าใจถึงความกังวลใจของผู้บริโภคและหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากไขมันทรานส์ ที่เกิดจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) บริษัทมีเป้าหมายสำคัญในการขจัดไขมันทรานส์ ที่เกิดจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ให้หมดไปจากผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการตามนโยบายของเนสท์เล่เกี่ยวกับไขมันทรานส์ (Nestlé Policy on Trans Fat) เพื่องดใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบนั้น

บริษัทฯ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเนสท์เล่ที่จำหน่ายในประเทศไทย ไม่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่เข้าข่ายและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร. 02-657-8601