โภชนาการสำหรับเด็ก

ืinfant

โภชนาการสำหรับเด็กทารก: เนสท์เล่ตอบรับการเรียกร้องขององค์กรอนามัยโลก ยูนิเซฟ และองค์กรภาคประชาสังคม

บริษัทมีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมมือกันทำงาน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับแม่ ทารก และเด็ก ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับการเรียกร้องในครั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลขององค์การอนามัยโลกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดการนำไปปฏิบัติจริงครบทุกข้อทั่วโลกภายในปี 2030 บริษัทกำลังพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะเผยแพร่คำตอบของบริษัทเร็ว ๆ นี้

เนสท์เล่เชื่อว่านมแม่เป็นโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและทารก บริษัทส่งเสริมคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และประกาศขององค์การอนามัยโลกตามที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้นำไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มี แนวปฏิบัติด้านการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลขององค์การอนามัยโลกและพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และจะดำเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เนสท์เล่ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นเหตุเป็นผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไป บริษัทเคารพต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และองค์กรภาคประชาสังคมทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมผลักดันเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้า

การเรียกร้องในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการทำให้ทุกบริษัทมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในตลาด แต่ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายออกมากำหนดอย่างชัดเจน การที่บริษัทจะมีโอกาสเท่าเทียมกันได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมมือกันของทุกภาคส่วน รวมถึงบริษัทของเราด้วย เนสท์เล่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำตอบของบริษัทจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการทำให้แม่และเด็ก ๆ ทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนครั้งสำคัญนี้