Sort results by
Sort results by

ซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทะเลของเนสท์เล่มีการใช้แรงงานทาสหรือไม่?

ท่านและบริษัทอื่นๆ คงทราบดีถึงปัญหาในการสั่งซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นอาหารทะเลในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เนื่องจากไม่มีบริษัทใดที่สั่งซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นอาหารทะเลจากประเทศไทยที่สามารถรับประกันว่าปลอดจากการใช้แรงงานทาสหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งซัพพลายเชนของบริษัทเลย เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรม เราได้จัดทำแผนการดำเนินการ (pdf, 650Kb) เพื่อรับมือการการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ และให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรของเราในการระบุขอบเขตของซัพพลายเชนของเราเพื่อดูว่ามีจุดใดบ้างที่มีปัญหาการละเมิดหลักการปฏิบัติที่ดีทางธุรกิจ

ในแผนการดำเนินการในการจัดหาอาหารทางทะเลของเนสท์เล่มีมาตรการหลักใดบ้าง?

มาตรการหลักในแผนการดำเนินงานของเราซึ่งกำลังนำมาใช้กับซัพพลายเออร์และพันธมิตรของเรา ประกอบไปด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (response team) เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานทางด้านการประมงที่เผชิญกับความเสี่ยง การจัดทำกลไกการร้องทุกข์เพื่อให้แรงงานสามารถรายงานการปฎิบัติที่ผิดหลักมนุษยธรรมโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน การจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสอบเรือประมงเพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานบนเรือ โครงการฝึกอบรมเจ้าของเรือและกัปตันเรือเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำและการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นว่าวัตถุดิบที่ส่งให้บริษัทมาจากแหล่งใด

นอกจากนั้น เนสท์เล่ยังได้เข้าร่วมกับคณะทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากรัฐบาลไทย ซัพพลายเออร์อาหารทะเลของไทย และผู้ซื้อจากต่างประเทศ คณะทำงานคณะนี้ได้จัดทำแนวทางในการฝึกอบรมสำหรับโรงงาน ผู้แปรรูปอาหาร และฟาร์มประมง เพื่อช่วยยุติการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และจัดทำเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการตรวจสอบเรือประมงว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานเด็กหรือไม่

เนสท์เล่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานทาส?

ในเดือนมีนาคม 2016 เนสท์เล่ได้รายงานว่า 99% ของส่วนผสมที่เป็นอาหารทะเลซึ่งจัดหามาจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ Purina ของเนสท์เล่สามารถตรวจย้อนกลับไปได้ว่าเป็นเรือประมงลำใดหรือมาจากฟาร์มประมงฟาร์มใด ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการปรับปรุงนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลไทย และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากซัพพลายเออร์ของเรา หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เนสท์เล่ได้เผยแพร่เอกสารความคืบหน้าของการดำเนินการ (pdf, 75 Kb)

แผนการดำเนินการของเนสท์เล่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อใด?

เราได้เริ่มนำแผนการดำเนินการของเรามาใช้งานตั้งแต่ปี 2015 โดยได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ของเราและองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย เรามีการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปตลอดทั้งปี 2016 และได้จัดทำความคืบหน้าของการดำเนินการ (pdf, 75 Kb) หนึ่งปีหลังจากได้เริ่มนำแผนการดำเนินการนี้มาใช้งาน

หากซัพพลายเออร์ของเนสท์เล่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างครบถ้วน เนสท์เล่จะยุติการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์รายดังกล่าวหรือไม่?

เนสท์เล่ใช้วิธีการเข้าไปร่วมช่วยแก้ปัญหากับซัพพลายเออร์ที่จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัท สำหรับวัตถุดิบทางด้านอาหารทะเลจากประเทศไทย เนสท์เล่และซัพพลายเออร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ให้ความสำคัญไว้ในรายงานซึ่งจัดทำโดย Verité ด้วยแผนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดหา (Supplier Code) ของบริษัท เนสท์เล่มั่นใจว่าจะสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำได้ และจะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดข้อกำหนดทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่ซัพพลายเออร์ของเราในประเทศไทย