Sort results by
Sort results by

โลโก้ Eco freezer มีความสำคัญอย่างไร?
โลโก้ Eco freezer มีความสำคัญอย่างไร?

โลโก้ Eco freezer แสดงให้เห็นว่าตู้แช่แข็งที่ใช้เก็บไอศกรีมของเราใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของไอศกรีม และใช้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตู้แช่รุ่นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว


เนสท์เล่ได้ทำอะไรไปบ้างในการสนับสนุนการพัฒนาตู้แช่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ?

เราได้ลงทุนไปมากกว่า 10 ล้านฟรังค์สวิสในการเปลี่ยนตู้แช่แข็งที่เราใช้ในการเก็บผลิตภัณฑ์แช่เย็นของเราเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อชั้นโอโซนในบรรยากาศ ซึ่งเราทำได้โดยการเลือกใช้ตู้แช่ที่ใช้เฉพาะสารทำความเย็นจากธรรมชาติ แทนการใช้สารทำความเย็นซึ่งมีส่วนประกอบของสารกลุ่มฟลูออโร (fluoro) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในตู้แช่แข็งตลอดช่วงศตวรรษที่ 20

สารทำความเย็นจากธรรมชาติ ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย น้ำ และอากาศ รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น โพรเพนและไอโซบิวเทน สารเหล่านี้ไม่ได้ทำอันตรายต่อชั้นโอโซนในบรรยากาศ และไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตู้แช่แข็งของเรานอกจากช่วยป้องกันการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศแล้ว ยังมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โดยรวมที่ต่ำกว่าอีกด้วย


การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารหรือไม่?

ไม่มี ตู้แช่แข็งของเรายังคงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของอาหารอยู่เช่นเดิม


การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ตู้แช่แข็งของเนสท์เล่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือน้อยลงในแง่การใช้พลังงานหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยสนับสนุนความพยายามของเราในการลดการบริโภคพลังงาน ในปัจจุบัน ตู้แช่แข็งของเราใช้พลังงานเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตู้แช่แข็งที่ใช้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ดังนั้นตู้แช่แข็งของเราจึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ตู้แช่แข็งเหล่านี้มีการใช้งานในฝ่ายปฏิบัติการทั่วทั้งโลกของเนสท์เล่หรือไม่?

ใช่ เรามีนโยบายทั่วโลกในการสั่งซื้อตู้แช่ไอศกรีมรุ่นใหม่ทั้งแบบแนวตั้ง (upright) และแนวนอน (chest) และแบบ island freezer ที่ใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งพันธะสัญญาดังกล่าวจะใช้กับตู้แช่แข็งทุกแบบที่เราสั่งซื้อทั่วโลกตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

พันธะสัญญาเกี่ยวกับตู้แช่แข็งของเราเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาและใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ และลดการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ในฝ่ายปฏิบัติการของเราทั่วโลก