ความมุ่งมั่นของเรา

ยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์​​

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจทรัพยากรน้ำ

พร้อมส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง

ใส่ใจทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง​​

น้ำมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชากรโลก โดยเนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการใช้น้ำต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตลงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่ประหยัดและถูกสุขอนามัย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านความต้องการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม ​
 • ใส่ใจระบบจัดการน้ำ​ ในโรงงาน
  เราพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสุงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมปกป้อง​ แหล่งน้ำ
  เราร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปกป้องและหาแนวทางการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
 • สร้างระบบนิเวศ​ ที่เอื้อต่อการเกษตร
  เรามุ่งให้เกิดวงจรการผลิตที่ปลอดภัย ลดการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำสู่วัตถุดิบ
 • รับผิดชอบชุมชม​ รอบโรงงาน
  เรารับผิดชอบความเป็นอยู่ของชุมชน เพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย
มาตรฐานจัดการน้ำระดับสากล AWS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานจัดการน้ำระดับสากล AWS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มุ่งมั่นจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดอยุธยา ผ่านการรับรองมาตรฐานจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับสากลจาก Alliance for Water Stewardship (AWS) เพียงหนึ่งเดียวในไทย จากระบบการจัดการน้ำบริเวณชุมชนรอบโรงงาน หาแนวทางปฏิบัติและจัดการน้ำร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสนับสนุนชุมชนในการติดตามคุณภาพน้ำทุกปี การดำเนินงานทั้งหมดนี้เกิดจากความใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของเรา

เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ

‘เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ’ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกับชุมชน

ภายใต้ความมุ่งมั่นที่ต้องการให้การดำเนินการทั้งหมดของเรา ไม่ส่งผลผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายในปี 2573 จึงสะท้อนเป็นแนวทางการทำงานบนความรับผิดชอบ ต่อการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานการผลิตน้ำดื่มเพียวไลฟ์ โดยเราได้ดำเนิน ‘โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ (Youth Water Guardian)’ ภายใต้ความร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์น้ำผ่านการจัดศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการ การลงพื้นที่วิจัยคุณภาพน้ำและพัฒนาแนวทางการดูแลแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศ รวมถึงจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างเครือข่ายชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากรน้ำที่ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นหลังมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต

เรื่องราวของเรา​ เปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน​

อ่านเพิ่มเติม
hifi