Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

เคล็ดลับเด็กสุขภาพดี​

สร้างสุขภาพครอบครัวดีได้ที่บ้าน

 

เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว การเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการตามวัยจึงเป็นความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว แต่สถานการณ์ปัจจุบันเด็กไทยเสี่ยงต่อปัญหาภาวะโภชนาการ สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม การดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด และเหมาะสมจึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเป็นอนาคตของประเทศ

เนสท์เล่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนวิถีชีวิตคุณภาพ ผ่านความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพที่เป็นประโยชน์ เพิ่มทักษะการดูแลเด็ก จุดประกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังสุขนิสัยที่เหมาะสม กระตุ้นการมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างเต็มศักยภาพ เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย สร้างคนรุ่นใหม่สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน 

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่