Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language
May 30, 2019

สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ซึ่ง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอันเข้มงวดจากนักโภชนาการแล้วว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ลดหวานมันเค็ม

ปัจจุบันเนสท์เล่เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 44 รายการ (ข้อมูลจากโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ที่ได้รับการรับรอง สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ

Article Type